1284 1390 1577 1534 1028 1096 1703 1138 1142 1258 1541 1495 1543 1606 1593 1062 1857 1070 1727 1795 1194 1932 1704 1831 1885 1407 1687 1628 1267 1301 1206 1698 1595 1473 1547 1397 1721 1495 1103 1708 1701 1184 1042 1786 1787 1811 1033 1424 1234 1050 1217 1855 1905 1267 1252 1504 1089 1117 1133 1612 1898 1970 1285 1568 1520 1729 1174 1485 1306 1687 1463 1436 1036 1780 1300 1559 1196 1689 1041 1164 1851 1859 1588 1096 1353 1882 1997 1678 1130 1195 1757 1863 1784 1237 1722 1076 1628 1247 1983 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบข้อเขียน
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์