1352 1437 1976 1297 1753 1570 1632 1073 1216 1900 1092 1636 1127 1858 1450 1144 1738 1540 1199 1972 1955 1604 1893 1562 1718 1228 1525 1856 1623 1383 1231 1240 1244 1486 1700 1268 1940 1871 1179 1857 1133 1530 1776 1659 1532 1429 1285 1870 1144 1945 1324 1421 1658 1856 1999 1106 1531 1416 1799 1287 1015 1713 1010 1004 1989 1601 1215 1950 1535 1462 1324 1038 1102 1465 1502 1634 1712 1807 1524 1703 1724 1362 1362 1936 1334 1368 1005 1478 1107 1704 1036 1519 1356 1421 1262 1346 1403 1844 1077 ประวัติโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านปงสนุกเปิดทำการสอนครั้งแรกที่วัดปงสนุกใต้ ในปีจุลศักราช 1284 (พุทธศักราช 2465) มีครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาส เป็นผู้สอนอยู่ในศาลาวัด จากนั้นได้ย้ายออกมาสอนหน้าวัด โดยขอบิณฑบาตไม้จากศาลา 3 มุมเมืองคือศาลาประตูนกกต ศาลาตีนเป็ด และศาลานาก่วม จากพลตำรวจตรีเจ้าราชวงศ์ ณ ลำปางมาสร้างเป็นอาคารไม้ 1 หลัง ในปีพุทธศักราช 2484 ย้ายมาตั้งที่ถนนจามเทวี (ปัจจุบัน) เจ้าราชวงศ์ ณ ลำปาง  เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน 5 ไร่ และเทศบาลเมืองลำปางได้ก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน คือ อาคารวังกถาปัตย์เป็นอาคารที่อนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นสถาปัตยกรรมลุ่มน้ำวังที่เก่าแก่ โดยเปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ชื่อ “โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวเวียง 2” โดยมีพระครูรัตนานุรักษ์ (หลวงพ่อแก้ว  จิตธมโม) เจ้าอาวาสวัดปงสนุกใต้ ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน  

     ปีพุทธศักราช 2495 โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมานายจรัส  มหาวัจน์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกครูที่มีวุฒิทางครูมาสอน ตามแบบหลักสูตรวิชาครูคือ ครูสมฤทธิ์  สุกรีเขต, ครูอุไรวรรณ  ศาสตระรุจิ, ครูจำเนียร  เดชวงค์ มีครูใหญ่ชื่อนายวิจิตร ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับการยกย่องให้เสมือนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูใหญ่ (ครูใหญ่จะถูกคัดเลือกจากครูผู้สอนจากโรงเรียนนี้) กิจการรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับผลัดเปลี่ยนครูใหญ่อีกหลายท่าน จนกระทั่งถึงครูใหญ่พิพิธ วรการสุกรีเขต ได้จัดให้มีสมาคมผู้ปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก หาทุนสร้างอาคารไม้เพิ่มอีก 2 หลังคือ อาคารเกษมเขมโกชิโนปถัมภ์ และอาคารดรุณชาญ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

     ต่อมาได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในปีพุทธศักราช 2513 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารตึก 2 ชั้น 2 อาคาร คือ อาคารก่อแก้วกำเนิดและเทคโนโอฬาร ได้ขยายชั้นเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 7 ครูใหญ่สีห์ วิสุทธิวัฒน์ ได้หางบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มจากเจ้าวิเชียร ณ ลำปาง ต่อมาได้สร้างอาคารประสิทธิ์ศาสตร์ และหอประชุม (อาคารศูนย์ศิลป์วิทยา) ต่อมาขยายชั้นเรียนสู่ระดับอนุบาล ตามนโยบายของรัฐบาล ปีพุทธศักราช 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

      ปีพุทธศักราช 2528 ทางราชการได้แต่งตั้งอาจารย์ใหญ่ชื่อนางเรืองอุไร วิรานันท์ มาดำรงตำแหน่ง ท่านได้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวัน สร้างโรงอาหาร (อาคารธารน้ำใจ) จัดทำเพลงประจำโรงเรียนคือ เพลงมาร์ชปงสนุก เพลงร่มสนปงสนุก แต่งโดยครูสมถวิล  แต่งตั้ง มีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง เป็นผู้แต่งทำนอง บรรเลงดนตรี ขับร้องโดย  ครูอนันต์  จำเริญวรทศ ต่อมาได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเกษมเขมโกขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน หลวงพ่อได้เมตตามอบพระพุทธรูปปางปราบมาร มาประดิษฐานไว้ที่หน้าเสาธงชื่อ “พระพุทธประดิษฐ์พิชิตมาร” ต่อมาจัดให้มีคำขวัญของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคือ “เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์” จัดห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบดิวอีย์เป็นแห่งแรก กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ มีผลการแข่งขันทางวิชาการ งานประดิษฐ์ การดนตรี เป็นที่เลื่องลือจนต่อมานางเรืองอุไร วิรานันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีพุทธศักราช 2536 นายเพ็ชร วงศ์แปง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ท่านได้บริหารจัดการโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ บุคลากรครู จนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นยังได้เปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนชายจากกางเกงสีกากีเป็นสีดำ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย ปีพุทธศักราช 2539 ผู้อำนวยการสมยศ  รังษี ได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง วงดุริยางค์ ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำทางระบายน้ำ ของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน และจัดหาทุนสมทบต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน (อาคารเกียรติเกริกไกร) 

      ในปีพุทธศักราช 2543 นายประยูร  เรียนปิงวัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ประสานงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมท่อระบายน้ำโดยรอบ จัดสร้างและต่อเติมโรงประกอบอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงพัฒนาด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้รับการยกย่องจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ปีพุทธศักราช 2551 นายสมพร นาคพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช (ปรับปรุง 46) ขนาด 16 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดสร้างห้องมัลติมีเดีย ก่อสร้างต่อเติมห้องประชุมแจ่งหัวรินและห้องศรีบุญโยง ปรับปรุงอาคารอำนวยการให้ทันสมัย จัดสร้างห้องเกียรติยศ ปรับปรุงคุณภาพครู นักเรียน จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภาค ปีพุทธศักราช 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายสุนธร  ธรรมสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

“ปงสนุกรุ่งเรืองแต่โบราณ        ด้วยผลงานการสร้างที่ยิ่งใหญ่
       คุณครูและผู้บริหารประสานใจ             อดีต ปัจจุบัน อนาคตต้องยิ่งใหญ่ในปฐพี”

 

30  มิถุนายน  2554  (จารึก)
นางสัมฤทธิ์  สุกรีเขต
นายศุภลักษณ์  รอดแจ่ม
นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์ (เรื่อง)