ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 97 79 176
อนุบาล 2 137 89 226
อนุบาล 3 112 133 245
รวมระดับชั้นอนุบาล 346 301 647
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 126 166 292
ประถมศึกษาปีที่ 2 136 148 284
ประถมศึกษาปีที่ 3 138 165 303
ประถมศึกษาปีที่ 4 149 140 289
ประถมศึกษาปีที่ 5 140 130 270
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 139 276
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 826 888 1714
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1172 1189 2361

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 92
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 16
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 29
เจ้าหน้าที่อื่น 5
นักการภารโรง 6
แม่บ้าน 6
รปภ. 1
รวมทั้งหมด 192

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 21
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 63