1234 1734 1079 1179 1380 1718 1765 1251 1215 1530 1254 1964 1700 1507 1238 1393 1061 1108 1829 1661 1150 1145 1694 1942 1972 1083 1582 1540 1989 1541 1273 1285 1012 1677 1917 1856 1301 1816 1961 1732 1739 1900 1008 1800 1486 1075 1839 1553 1932 1892 1983 1013 1164 1510 1578 1295 1754 1649 1403 1084 1272 1472 1090 1133 1864 1667 1653 1251 1861 1935 1281 1125 1052 1775 1652 1443 1392 1635 1941 1694 1214 1077 1781 1971 1320 1658 1464 1893 1383 1094 1050 1866 1617 1164 1791 1974 1859 1835 1115 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 79 51 130
อนุบาล 2 122 100 222
อนุบาล 3 135 89 224
รวมระดับชั้นอนุบาล 336 240 576
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 129 142 271
ประถมศึกษาปีที่ 2 121 166 287
ประถมศึกษาปีที่ 3 131 140 271
ประถมศึกษาปีที่ 4 134 161 295
ประถมศึกษาปีที่ 5 147 136 283
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 123 260
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 799 868 1667
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1135 1108 2243

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 86
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 15
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
เจ้าหน้าที่อื่น 6
นักการภารโรง 3
แม่บ้าน 6
รปภ. -
รวมทั้งหมด 153

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 20
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 62