1769 1351 1620 1769 1200 1153 1351 1674 1712 1376 1944 1807 1816 1182 1576 1644 1052 1952 1914 1810 1517 1444 1154 1356 1685 1704 1842 1198 1440 1420 1293 1990 1394 1898 1747 1856 1790 1414 1958 1596 1568 1669 1095 1504 1470 1915 1955 1045 1071 1887 1846 1701 1799 1742 1445 1022 1708 1560 1244 1620 1385 1936 1139 1728 1631 1975 1310 1917 1837 1845 1186 1754 1998 1531 1484 1339 1551 1556 1547 1340 1934 1237 1018 1070 1815 1396 1500 1875 1436 1831 1864 1663 1667 1486 1131 1468 1893 1497 1089 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
 
ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1 79 51 130
อนุบาล 2 122 100 222
อนุบาล 3 135 89 224
รวมระดับชั้นอนุบาล 336 240 576
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 129 142 271
ประถมศึกษาปีที่ 2 121 166 287
ประถมศึกษาปีที่ 3 131 140 271
ประถมศึกษาปีที่ 4 134 161 295
ประถมศึกษาปีที่ 5 147 136 283
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 123 260
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 799 868 1667
รวมระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1135 1108 2243

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประเภท จำนวน (คน)
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู 86
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 15
ครูพี่เลี้ยง 20
ครูชาวต่างชาติ 11
เจ้าหน้าที่อื่น 6
นักการภารโรง 3
แม่บ้าน 6
รปภ. -
รวมทั้งหมด 153

จำนวนห้องเรียน
 
ห้องเรียน จำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 20
ระดับชั้นประถมศึกษา 42
รวม 62