1354 1363 1588 1656 1275 1933 1049 1990 1434 1553 1650 1206 1512 1466 1240 1971 1141 1523 1570 1531 1489 1990 1890 1952 1561 1719 1933 1541 1243 1675 1886 1503 1735 1861 1722 1488 1661 1489 1718 1199 1819 1248 1553 1025 1870 1164 1281 1883 1380 1672 1883 1007 1038 1958 1462 1551 1919 1688 1322 1310 1000 1245 1946 1015 1786 1619 1629 1093 1407 1288 1346 1639 1161 1851 1565 1022 1099 1963 1666 1464 1357 1363 1353 1787 1815 1531 1830 1602 1756 1441 1717 1898 1786 1456 1624 1358 1686 1778 1301 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ประธานกรรมการ )
นายบุญชู ขัดชุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสมชาย เลิศปัญญานุช
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางจุรีลักษณ์ ขันอาษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวสุพัตรา ปัญญาสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางมารวย ธรรมวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายมงคล ไชยคำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายวิบูลย์ สุวรรณศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายประกิจ ชุมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายโชต ศรีสง่าวงษ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการและเลขานุการ )