คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ประธานกรรมการ )
นายบุญชู ขัดชุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสมชาย เลิศปัญญานุช
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางจุรีลักษณ์ ขันอาษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวสุพัตรา ปัญญาสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางมารวย ธรรมวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายมงคล ไชยคำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายวิบูลย์ สุวรรณศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายประกิจ ชุมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายโชต ศรีสง่าวงษ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการและเลขานุการ )