พบผู้บริหาร


 
        ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในนามฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ขอยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนบ้านปงสนุกกำหนดไว้  ขอยินดีต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าสู่รั้วแดง ดำ ปงสนุก สำหรับนักเรียนใหม่ที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านปงสนุกเป็นครั้งแรก ต้องขอขอบคุณผุ้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านปงสนุก  พวกเราคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุกจะดูแลบุตรหลานของท่านสเหมือนเป็นบุตรหลานของเรา ขอให้ผุ้ปกครองได้สบายใจ โดยโรงเรียนบ้านปงสนุกได้เน้นจัดกิจกรรมในลักษณะสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้วิถีใหม่

        ในถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ตามประกาศของ ศบค. โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้วางแผนจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และเรียนสลับสัปดาห์ คือ เรียนที่โรงเรียน และเรียนที่บ้านโดยรับใบงานไปทำที่บ้าน นอกจากนั้นอาจจะมีรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองได้ประสานงานกับครูประจำชั้นและครูผู้สอน  ส่วนข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำปางถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งมีผุ้ติดเชื้อค่อนข้างน้อย บางช่วงเวลาจะไม่มีผู้ติดเชื้อ  จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านในการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือหากมีบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของ ศบค. หรือมีอาการคล้ายผู้ติดเชื้อ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำ ให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทันที เพื่อจะได้แก้ไข  โดยโรงเรียน ฯ ไม่ให้กระทบเวลาเรียนของนักเรียน การจะแก้ไขและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันตนเอง และมีวินัยในตนเอง

        ผลงานความสำเร็จของโรงเรียนบ้านปงสนุกในปีการศึกษา 2563 ทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านระบบบริหารงาน และด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจโรงเรียน  และได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณะชนที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปทางดียิ่งขึ้นของโรงเรียนบ้านปงสนุก  ทั้งนี้โรงเรียนบ้านปงสนุกจะยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “สถานศึกษาน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวไกล  ใส่ใจคุณธรรม”

        ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุก  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ตลอดมาและที่จะได้ดำเนินการต่อไป  ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดี