พบผู้บริหาร


 
        ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในนามฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ขอยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนบ้านปงสนุกกำหนดไว้  ขอยินดีต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าสู่รั้วแดง ดำ ปงสนุก ขอให้คุณครูและบุคลากร ฯ ทุกฝ่าย และนักเรียนทุกคนมาปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านปงสนุกอย่างมีความสุข
        ภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ การจัดการศึกษาก็ได้รับผลกระทบ โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปตามบริบท และสถานการณ์ โดยโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ (1) on site  (2) on line (3) on hand  การเลือกรูปแบบการเรียนการสอน ได้พิจารณาจากพื้นฐานความพร้อมของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ความสมัครใจของนักเรียน ผู้ปกครองเป็นฐาน  ใช้หลักความหลากหลายของรูปแบบ อีกทั้งวางแผนไว้ในอนาคตหากสถานการณ์ยังวิกฤติ จะใช้รูปแบบ วิธีการลักษณะอย่างไร วิธีการแต่ละรูปแบบมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ก็มีมาก เนื่องจากเป็นสถานการณ์วิกฤติที่ไม่เคยเกิดขึ้น คุณครูผู้สอนแต่ละท่านพยายามปรับเปลี่ยนและหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้ช่วงแรก ๆ จะเป็นลักษณะการลองผิด ลองถูก แต่เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้นำประสบการณ์มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาวางแผน ปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ICT โดยใช้ทีมงานวิทยากรบุคลากรภายในโรงเรียน ฯ เพื่อให้ครูและบุคลากร ฯ ทุกคนใช้ ICT เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และเป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก วางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site และ on hand โดยจัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เรียนสลับสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนดไว้นอกจากนั้นจะมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียนชั้น ป. 3 และชั้น ป. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติต่อไป  ซึ่งโรงเรียน ฯ จะได้ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นนั้น ๆ  ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปลี่ยนไป จะมีการประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบล่วงหน้า
        โรงเรียนบ้านปงสนุกขอรณรงค์ทุกท่าน ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนป้องกัน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคม หากทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คงจะดีขึ้น จะทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ
        ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก 
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และที่จะได้ดำเนินการต่อไป  เพื่อให้โรงเรียนบ้านปงสนุกเป็น “สถานศึกษาน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวไกล  ใส่ใจคุณธรรม”