1843 1385 1135 1595 1399 1129 1266 1855 1512 1526 1956 1536 1769 1065 1307 1072 1449 1464 1121 1690 1242 1539 1432 1300 1992 1889 1198 1956 1917 1116 1741 1778 1970 1860 1069 1767 1048 1830 1588 1947 1373 1822 1641 1992 1732 1479 1072 1453 1984 1348 1996 1208 1509 1086 1460 1017 1180 1283 1421 1230 1319 1447 1879 1734 1043 1536 1426 1001 1830 1591 1997 1300 1357 1472 1825 1357 1210 1681 1007 1058 1901 1600 1700 1807 1008 1365 1165 1556 1939 1176 1560 1767 1827 1749 1487 1972 1584 1711 1822 โรงเรียนสุจริต - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

โรงเรียนสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การประสานงานเครือข่าย)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการป้องกันการทุจริต


รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน