1462 1789 1572 1878 1380 1927 1778 1054 1141 1690 1276 1858 1609 1315 1627 1615 1531 1281 1232 1271 1599 1169 1620 1907 1252 1732 1588 1663 1760 1524 1469 1259 1631 1208 1689 1514 1282 1185 1264 1285 1103 1728 1733 1626 1616 1107 1911 1710 1810 1947 1643 1448 1489 1778 1837 1120 1797 1894 1389 1589 1991 1483 1547 1887 1865 1049 1859 1052 1125 1177 1513 1643 1300 1596 1130 1770 1165 1199 1425 1539 1759 1598 1028 1189 1256 1216 1631 1191 1241 1736 1043 1089 1827 1558 1865 1268 1066 1316 1508 โรงเรียนสุจริต - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

โรงเรียนสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การประสานงานเครือข่าย)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการป้องกันการทุจริต


รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน