ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพร ตาวี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-2850115
E-Mail : gyria_zuzi@live.com
นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-9423962
E-Mail : homnan.pimnapa@gmail.com
นางสาวกรณษา แสนสน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2686359
E-Mail : mamee.potter@gmail.com
นายกฤษฎา บุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6356314
E-Mail : Kritsada.LPTH@gmail.com
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5188652
E-Mail : Supisra93hanwong@gmail.com
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4967078
E-Mail : Aomaam_1991_@hotmail.com
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5610572
E-Mail : Pingkaew_jume@hotmail.com
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0278310
E-Mail : Nice_onanong@hotmail.com
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2645089
E-Mail : Wilai9507@windowslive.com
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5860987
นางสาววิรัลพัรช บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2282177
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3938657
นางสาวมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล
ครูอัตราจ้าง
( 093-0512817 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0512817
E-Mail : maleewal123@gmail.com