1519 1347 1752 1000 1365 1047 1877 1932 1045 1160 1248 1441 1230 1517 1888 1150 1833 1545 1078 1578 1103 1111 1221 1935 1813 1049 1026 1648 1131 1992 1975 1898 1431 1018 1301 1277 1133 1120 1287 1820 1276 1958 1210 1957 1684 1623 1019 1012 1901 1425 1557 1624 1737 1597 1688 1505 1295 1128 1046 1675 1174 1766 1397 1653 1843 1737 1495 1696 1536 1129 1242 1177 1950 1081 1729 1284 1546 1745 1903 1655 1981 1310 1137 1419 1128 1658 1909 1194 1980 1137 1882 1947 1465 1578 1808 1923 1635 1157 1353 ครูอัตราจ้าง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 7 )
นางสาวสุชานรี ศรีคำภา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 ห้อง 8 )
นางสาวอารยา อุบล
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 8 )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
นางสาวอารียา ชานันโท
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )