1744 1000 1078 1163 1778 1180 1563 1581 1435 1078 1977 1670 1302 1752 1309 1807 1329 1019 1362 1326 1096 1049 1523 1353 1849 1877 1092 1718 1765 1805 1683 1939 1791 1724 1122 1806 1968 1595 1635 1924 1382 1065 1644 1708 1453 1843 1606 1349 1305 1904 1709 1135 1219 1721 1301 1281 1533 1079 1101 1409 1718 1821 1751 1747 1192 1893 1052 1698 1211 1979 1400 1793 1608 1729 1048 1377 1467 1446 1018 1290 1030 1893 1312 1706 1583 1749 1307 1264 1889 1600 1711 1682 1312 1274 1908 1659 1374 1780 1442 ครูอัตราจ้าง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 1 (ห้อง 7) )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 )
นายโกเมศร์ แก้วนารี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรพรรณ สมบุญมา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 5 )
นางสาวอารียา ชานันโท
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 6 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/1 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง อนุบาล 1/5 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง )
นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน )