สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5943357
E-Mail : penhansa@gmail.com
นางภาคินี มั่งคั่ง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0498639
นางสาววรรณิดา อินชัยยงค์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-9170038
E-Mail : inchaiyong@gmail.com
นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1140405
E-Mail : nuudaa.udom@gmail.com
นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1841474
E-Mail : Jitaree.sang.nan@gmail.com
นางอุไร สายมูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1883880
E-Mail : Oamrai@hotmail.com
นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5943357
E-Mail : penhansa@gmail.com
นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5044922
E-Mail : Blueyuri.aoilily@gmail.com