ระบบลงนามถวายพระพรโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำดับที่ 62
ชื่อ- นามสกุล : นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 61
ชื่อ- นามสกุล : นางจุรีรัตน์ หัวนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ลำดับที่ 60
ชื่อ- นามสกุล : นางศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 59
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 58
ชื่อ- นามสกุล : นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 57
ชื่อ- นามสกุล : นางดวงใจ สุวรรณวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 56
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 55
ชื่อ- นามสกุล : นางวรัชญา แก้วปินตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 54
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 53
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 52
ชื่อ- นามสกุล : นางสาหร่าย กันทาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 51
ชื่อ- นามสกุล : นาง​จินตนา​ ปิง​วัง​
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู​
ลำดับที่ 50
ชื่อ- นามสกุล : นางนลิน ศรีธุวนนท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 49
ชื่อ- นามสกุล : นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 48
ชื่อ- นามสกุล : นางชไมพร กาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 47
ชื่อ- นามสกุล : นางฐานมญ โอฬารธนพร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 46
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพร​ประภา​ จันตาวงศ์
หน่วยงาน : โรงเรียน​บ้านป​ง​สนุก​
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 45
ชื่อ- นามสกุล : นางสุเรียม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 44
ชื่อ- นามสกุล : นาง​วิลาวัณย์​ หอม​แก่น​จันทร์​
หน่วยงาน : โรงเรียน​บ้าน​ปง​สนุก​
ตำแหน่ง : ครู​
ลำดับที่ 43
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 42
ชื่อ- นามสกุล : นางสิริญญา กิตตะวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 41
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 40
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 39
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 38
ชื่อ- นามสกุล : นางวิไล ประทุมวรรณ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 37
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 36
ชื่อ- นามสกุล : นางศิวริน ทาบุญมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 35
ชื่อ- นามสกุล : นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 34
ชื่อ- นามสกุล : นางศรีวรรณ ณลำปาง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ลำดับที่ 33
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวแพรวพลอย เรือนบุรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ 32
ชื่อ- นามสกุล : นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 31
ชื่อ- นามสกุล : นายกิตติ ผดุงภักดีกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 30
ชื่อ- นามสกุล : นางภาคินี มั่งคั่ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 29
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพิมพ์พร สมทราย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 28
ชื่อ- นามสกุล : นส.อรวรรณ บุญสมปาน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ลำดับที่ 27
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 26
ชื่อ- นามสกุล : นางอุตส่าห์ บุญมา
หน่วยงาน : ร.ร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 25
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววรรณิศา​ สีกรณ์
หน่วยงาน : รร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 24
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก ลำปาง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ 23
ชื่อ- นามสกุล : นางระพีพรรณ ปินตาคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 22
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 21
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 20
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 19
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 18
ชื่อ- นามสกุล : นางมุกข์ดา ทานันท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 17
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 16
ชื่อ- นามสกุล : นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่ 15
ชื่อ- นามสกุล : นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่ 14
ชื่อ- นามสกุล : นางกันหา ก๋าจารี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 13
ชื่อ- นามสกุล : นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 12
ชื่อ- นามสกุล : นายบรรเจิด จอมคีรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 11
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 10
ชื่อ- นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 9
ชื่อ- นามสกุล : นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่ 8
ชื่อ- นามสกุล : นายสุธี สอนน้อย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 7
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 6
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 5
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 4
ชื่อ- นามสกุล : นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 3
ชื่อ- นามสกุล : นางจรัสศรี สิงหจารุ
หน่วยงาน : รร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 2
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 1
ชื่อ- นามสกุล : นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู