ระบบลงนามถวายพระพรโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำดับที่ 80
ชื่อ- นามสกุล : a;
หน่วยงาน : a;
ตำแหน่ง : a;
ลำดับที่ 79
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 78
ชื่อ- นามสกุล : นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 77
ชื่อ- นามสกุล : นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 76
ชื่อ- นามสกุล : นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ลำดับที่ 75
ชื่อ- นามสกุล : นางดวงดาว อินตาคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ลำดับที่ 74
ชื่อ- นามสกุล : นางดวงดาว อินตาคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
ลำดับที่ 73
ชื่อ- นามสกุล : นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 72
ชื่อ- นามสกุล : นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 71
ชื่อ- นามสกุล : นาง​วิลาวัณย์​ หอม​แก่น​จันทร์​
หน่วยงาน : รร.บ้าน​ปง​สนุก​
ตำแหน่ง : ครู​
ลำดับที่ 70
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 69
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 68
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 67
ชื่อ- นามสกุล : นางวรัชญา แก้วปินตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 66
ชื่อ- นามสกุล : นางประวีณา ติง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 65
ชื่อ- นามสกุล : นางประวีณ​า​ ทะ​หล้า​
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 64
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 63
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าว
ลำดับที่ 62
ชื่อ- นามสกุล : นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 61
ชื่อ- นามสกุล : นางศิวริน ทาบุญมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 60
ชื่อ- นามสกุล : นางอุไร สายมูล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 59
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวประภัสจิต เตชะ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 58
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ 57
ชื่อ- นามสกุล : นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 56
ชื่อ- นามสกุล : นายสันติ อุปละกูล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 55
ชื่อ- นามสกุล : นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 54
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 53
ชื่อ- นามสกุล : นางภาคินี มั่งคั่ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 52
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววรรณิศา​ สีกรณ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 51
ชื่อ- นามสกุล : นางวิไล ประทุมวรรณ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 50
ชื่อ- นามสกุล : นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำดับที่ 49
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพีรยา เจริญพานิช
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 48
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเกศรา เมทา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 47
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 46
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวกรกมล ปาลาศ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 45
ชื่อ- นามสกุล : นางพรชนก ชุ่มตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 44
ชื่อ- นามสกุล : นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 43
ชื่อ- นามสกุล : นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 42
ชื่อ- นามสกุล : นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์
หน่วยงาน : สพป.ลำปาง เขต1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ 41
ชื่อ- นามสกุล : นางนลิน ศรีธุวนนท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 40
ชื่อ- นามสกุล : นายเฉลิมพล บรรจง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 39
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 38
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญวลัย สุทะคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 37
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 36
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 35
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 34
ชื่อ- นามสกุล : นางอัจฉรา ใจชุ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 33
ชื่อ- นามสกุล : นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 32
ชื่อ- นามสกุล : นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 31
ชื่อ- นามสกุล : นางสุเรียม วงศ์ฟู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 30
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 29
ชื่อ- นามสกุล : นางมุกข์ดา ทานันท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 28
ชื่อ- นามสกุล : นางสิริญญา กิตตะวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 27
ชื่อ- นามสกุล : นางทิวาพร อิ่นคำมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 26
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 25
ชื่อ- นามสกุล : นางฐานมญ โอฬารธนพร
หน่วยงาน : รร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 24
ชื่อ- นามสกุล : นางอุตส่าห์ บุญมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 23
ชื่อ- นามสกุล : นางดวงใจ สุวรรณวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 22
ชื่อ- นามสกุล : นายอมตะ ร่มแสง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 21
ชื่อ- นามสกุล : นางจินตนา ปิงวัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 20
ชื่อ- นามสกุล : นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 19
ชื่อ- นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 18
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 17
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 16
ชื่อ- นามสกุล : นางสุนันทา ยาท้วม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 15
ชื่อ- นามสกุล : นายกฤษฎา บุญมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 14
ชื่อ- นามสกุล : นางศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 13
ชื่อ- นามสกุล : นางสาหร่าย กันทาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 12
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 11
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 10
ชื่อ- นามสกุล : นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ลำดับที่ 9
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ลำดับที่ 8
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 7
ชื่อ- นามสกุล : นางชไมพร กาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 6
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพิมพ์พร สมทราย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ลำดับที่ 5
ชื่อ- นามสกุล : นางจรัสศรี สิงหจารุ
หน่วยงาน : รร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 4
ชื่อ- นามสกุล : นางกันหา ก๋าจารี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 3
ชื่อ- นามสกุล : นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ลำดับที่ 2
ชื่อ- นามสกุล : นางฐานิตา หล่องคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู
ลำดับที่ 1
ชื่อ- นามสกุล : นางพรสิริน เกตุวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง : ครู