ระบบลงนามถวายพระพรโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำดับที่ 106
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 105
ชื่อ- นามสกุล : นายกิตติ ผดุงภักดี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 104
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญวลัย สุทะคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 103
ชื่อ- นามสกุล : นางสุนันทา ยาท้วม
หน่วยงาน : โรงเรียนย้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 102
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 101
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 100
ชื่อ- นามสกุล : นางพรชนก ชุ่มตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 99
ชื่อ- นามสกุล : นายอมตะ ร่มแสง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 98
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวจีรวรรณ ปินตาใส
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 97
ชื่อ- นามสกุล : นางปารณีย์ บุญประคอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 96
ชื่อ- นามสกุล : นางพรสิริน เกตุวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 95
ชื่อ- นามสกุล : นางอัจฉรา ใจชุ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 94
ชื่อ- นามสกุล : นายอำนาจ โตงาม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 93
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 92
ชื่อ- นามสกุล : นายสุธี สอนน้อย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 91
ชื่อ- นามสกุล : นางสาว ณัฏฐนันท์ เครือปะละ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 90
ชื่อ- นามสกุล : นางสาว ณัฏฐนันท์ เครือปะละ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 89
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววิลาสินี กนกไกรทรัพย์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 88
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 87
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 86
ชื่อ- นามสกุล : น.ส.วรรณิศา สีกรณ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 85
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 84
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 83
ชื่อ- นามสกุล : นาย ณัฐพงศ์ ริมฝาย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 82
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวไพลิน สลางสิงห์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 81
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณัฐนรี ตายา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 80
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอัจฉริยา แกล้วกล้า
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 79
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววันวิสา เขตภูเขียว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 78
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวลักษิกา ยุทธแสน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 77
ชื่อ- นามสกุล : นางสาว ณัฐนรี ตายา
หน่วยงาน : โรงเรีบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 76
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวแคทรียา ปัญญาป้อง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 75
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรุณวรรณ กรองบริสุทธิ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 74
ชื่อ- นามสกุล : นายเจษฎา พรหมจินดา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 73
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวรัตนา ผดุงพนาลัย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 72
ชื่อ- นามสกุล : นายคงศักดิ์ ประมากร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 71
ชื่อ- นามสกุล : พัชรฎา ตันลาพุฒ
หน่วยงาน : บ้านปงสนุกลำปาง
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 70
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 69
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 68
ชื่อ- นามสกุล : นายสันติ อุปละกูล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 67
ชื่อ- นามสกุล : นางระพีพรรณ ปินตาคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 66
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 65
ชื่อ- นามสกุล : นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 64
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเกศรา เมทา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 63
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 62
ชื่อ- นามสกุล : นางนงลักษณ์ คำฟูบุตร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 61
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 60
ชื่อ- นามสกุล : นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 59
ชื่อ- นามสกุล : นางไอย์ศิกา อุดร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 58
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 57
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพิมพ์พร สมทราย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 56
ชื่อ- นามสกุล : นางฐานิตา หล่องคำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 55
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 54
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววรรณิดา อินชัยยงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 53
ชื่อ- นามสกุล : นายสุรชาติ โถทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 52
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้่นปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 51
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 50
ชื่อ- นามสกุล : นางสาหร่าย กันทาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 49
ชื่อ- นามสกุล : นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 48
ชื่อ- นามสกุล : นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 47
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 46
ชื่อ- นามสกุล : นางศรีวรรณ ณ ลำปาง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 45
ชื่อ- นามสกุล : นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 44
ชื่อ- นามสกุล : นางวรัชญา แก้วปินตา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 43
ชื่อ- นามสกุล : นางสุเรียม วงศ์ฟู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 42
ชื่อ- นามสกุล : นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 41
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 40
ชื่อ- นามสกุล : นางอุษา ศรีทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 39
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวชลันดา นิลสนธิ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 38
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 37
ชื่อ- นามสกุล : นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 36
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรทัย วรรณสร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 35
ชื่อ- นามสกุล : นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 34
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 33
ชื่อ- นามสกุล : นางสิริญญา กิตตะวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 32
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวแพรวพลอย เรือนบุรี
หน่วยงาน : โรงเรียน้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 31
ชื่อ- นามสกุล : นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 30
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพีรกานต์ ไชยรุ่งเรือง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 29
ชื่อ- นามสกุล : นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 28
ชื่อ- นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 27
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 26
ชื่อ- นามสกุล : นางนลิน ศรีธุวนนท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 25
ชื่อ- นามสกุล : นายภานุรักษ์ วันมหาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 24
ชื่อ- นามสกุล : นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 23
ชื่อ- นามสกุล : นางนลิน ศรีธุวนนท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 22
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวพีรยา เจริญพานิช
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 21
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวนพมาศ วงศ์กุลบริรักษ์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 20
ชื่อ- นามสกุล : นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
หน่วยงาน : โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 19
ชื่อ- นามสกุล : นายบรรเจิด จอมคีรี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 18
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 17
ชื่อ- นามสกุล : นางประวีณา ทะหล้า
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 16
ชื่อ- นามสกุล : วท.รต.ญ.ยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 15
ชื่อ- นามสกุล : นางฐานมญ โอฬารธนพร
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 14
ชื่อ- นามสกุล : นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 13
ชื่อ- นามสกุล : นายเฉลิมพล บรรจง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 12
ชื่อ- นามสกุล : นางชุลีพร กอบกำ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 11
ชื่อ- นามสกุล : นางดวงใจ สุวรรณวงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 10
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 9
ชื่อ- นามสกุล : นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต1
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 8
ชื่อ- นามสกุล : นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 7
ชื่อ- นามสกุล : นางอรัญญา กุนณะด้วง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 6
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 5
ชื่อ- นามสกุล : นางชไมพร กาใจ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 4
ชื่อ- นามสกุล : นางมุกข์ดา ทานันท์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 3
ชื่อ- นามสกุล : นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
หน่วยงาน : รร.บ้านปงสนุก
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 2
ชื่อ- นามสกุล : ศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
หน่วยงาน : 37/1 ม.5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ตำแหน่ง :
ลำดับที่ 1
ชื่อ- นามสกุล : นางสาวศุภนุช ตระกูลสา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปงสนุุก
ตำแหน่ง :