1036 1369 1132 1811 1788 1544 1266 1737 1730 1558 1180 1306 1991 1793 1388 1103 1026 1567 1544 1877 1770 1905 1913 1185 1432 1802 1483 1567 1590 1852 1316 1479 1008 1967 1674 1289 1257 1562 1041 1320 1907 1007 1946 1269 1594 1090 1135 1806 1987 1728 1839 1349 1889 1726 1456 1173 1905 1393 1114 1199 1923 1638 1186 1699 1248 1954 1598 1929 1099 1110 1805 1750 1847 1237 1320 1838 1121 1208 1202 1052 1326 1189 1008 1909 1660 1329 1179 1364 1892 1198 1875 1240 1164 1329 1637 1657 1916 1556 1827 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นานสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน ได้ให้การต้อนรับ นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตนอนุสรณ์) รองประธานอนุกรรมการ และ นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาววรางคณา ยศตี้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปางเขต 1 คณะอนุกรรมการ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20230315085106.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085107.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085108.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085109(1).jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085109.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085110(1).jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085131.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085132(1).jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085132.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085133(1).jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085133.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085134.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085135.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085136.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20230315085138.jpg - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th