1037 1676 1158 1253 1531 1436 1732 1371 1881 1237 1947 1991 1493 1389 1845 1035 1391 1643 1482 1858 1936 1364 1858 1868 1777 1184 1252 1177 1706 1866 1573 1118 1940 1362 1062 1194 1966 1484 1216 1544 1329 1205 1851 1025 1552 1040 1155 1207 1570 1289 1695 1424 1148 1201 1479 1760 1896 1791 1754 1901 1795 1519 1699 1401 1773 1977 1209 1548 1760 1789 1563 1507 1618 1366 1829 1475 1915 1547 1506 1694 1401 1095 1899 1758 1861 1450 1580 1018 1512 1489 1703 1383 1864 1429 1668 1550 1579 1151 1582 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566
ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. - 08.45 น. โดยไม่จับฉลาก
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก
หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
20230301094352.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230301094353.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230301094354.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230301094355.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230301094356.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20230301094357.jpg - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th