แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง