1013 1170 1478 1989 1375 1634 1144 1073 1668 1011 1531 1104 1340 1557 1630 1422 1514 1264 1402 1659 1685 1249 1767 1533 1038 1697 1185 1370 1599 1699 1592 1598 1955 1798 1187 1504 1122 1965 1376 1225 1202 1684 1467 1746 1916 1768 1855 1248 1726 1176 1951 1980 1434 1714 1616 1433 1722 1829 1267 1989 1313 1537 1938 1518 1748 1318 1829 1096 1871 1727 1031 1452 1707 1252 1623 1726 1694 1775 1106 1756 1474 1848 1154 1991 1758 1807 1505 1053 1217 1774 1962 1902 1910 1887 1420 1365 1173 1035 1630 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565

คนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565
ได้แก่ เด็กชายเพชรตะวัน ตรัสสุภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชมเชย
และเด็กหญิงพัชญ์ทิตา จะมัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสอบวัดคงามรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เพรชคณิตบุญวาทย์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 งาน "บุญวาทย์ 124 ปี" ก้าวนำเทคโนโลยี มีทักษะ ๓R+๘C+๒L
20221129151208.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151210.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151211.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151213.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151214.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20221129151215.jpg - ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 | https://www.pongsanook.ac.th