ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก