การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ได้แก่ นางสาวพิมพ์พร สมทราย นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร และนางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ได้แก่ นางสาวพิมพ์พร สมทราย นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี วิชาเอกภาษาไทย โดยมีนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน คือ นางคนึงนิตย์ หมื่นชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ นางพาที โชคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางนลิน ศรีธุวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมดอกพร้าว