การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก

นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก รวมทั้งสิ้น 27 คน โดยได้จัดปฐมนิเทศเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล แนวนโยบาย การปฏิบัติตนในขณะฝึกประสบการณ์ ฯ ที่โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปอย่างมีความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
20220802023415.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023418.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023419.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023421.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023423.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023425.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023426.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023428.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th 20220802023430.jpg - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 วิชาเอก | https://www.pongsanook.ac.th