ข่าวประชาสัมพันธ์

การจับฉลากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565