ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวมาจากพื้นที่เสี่ยง