1337 1743 1601 1367 1677 1647 1138 1532 1778 1031 1378 1897 1299 1596 1625 1271 1911 1127 1771 1201 1595 1311 1015 1221 1261 1260 1775 1507 1561 1074 1190 1363 1787 1515 1430 1730 1274 1609 1523 1784 1948 1622 1656 1608 1585 1885 1078 1942 1364 1296 1178 1635 1995 1434 1036 1038 1876 1138 1914 1436 1371 1216 1177 1187 1557 1177 1697 1826 1669 1361 1105 1897 1690 1190 1197 1553 1255 1696 1932 1543 1357 1230 1270 1527 1617 1540 1617 1976 1717 1151 1064 1353 1202 1507 1003 1633 1299 1968 1925 ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง นำโดยอาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์วิชาบูรณาการออกแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตชุมชนตำบลเวียงเหนือ อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดปงสนุกเหนือ
20240709102731.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102733.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102734.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102736.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102738.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102739.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102820.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102821.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102823.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240709102825.jpg - ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th