การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน อีกทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20211027013056.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211027013057.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211027013058.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211027013059(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211027013059.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211027013100.jpg - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th