1773 1672 1215 1340 1967 1026 1459 1555 1625 1171 1893 1446 1404 1502 1256 1676 1935 1801 1807 1204 1573 1348 1611 1621 1279 1516 1434 1362 1784 1943 1744 1797 1215 1646 1556 1565 1298 1510 1433 1918 1827 1804 1311 1845 1412 1015 1685 1316 1640 1271 1243 1442 1390 1419 1682 1136 1496 1422 1759 1313 1900 1956 1680 1532 1014 1809 1457 1164 1882 1410 1559 1142 1185 1328 1165 1934 1755 1681 1332 1976 1041 1313 1425 1885 1607 1247 1740 1937 1971 1458 1441 1208 1238 1975 1785 1666 1919 1227 1481 ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านปงสนุก โดยนายประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เป็นคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20240515015755.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015757.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015758.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015759.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015800.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015801.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015802.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015803.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015807.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015811.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015815.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015817.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015818.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515015819.jpg - ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th