1220 1803 1883 1888 1285 1909 1095 1737 1165 1278 1181 1817 1971 1905 1012 1118 1964 1517 1471 1479 1683 1178 1011 1338 1544 1747 1482 1592 1923 1524 1613 1677 1053 1389 1389 1058 1149 1525 1520 1939 1456 1223 1615 1006 1943 1864 1822 1918 1553 1502 1397 1434 1476 1656 1582 1840 1855 1203 1514 1217 1690 1871 1650 1288 1561 1903 1526 1294 1983 1110 1979 1505 1559 1116 1874 1335 1625 1522 1718 1407 1101 1458 1578 1322 1656 1119 1612 1276 1441 1323 1200 1922 1912 1033 1100 1477 1854 1136 1659 เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบหมายให้นางปารณีย์ บุญประคอง และนางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระฯวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ นำนักเรียนเข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย ได้แก่
1. เด็กชายอชิรวัชติ์ ตันติเชาวนัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศเพชรล้านนา กลุ่มสาระฯวิชาพระพุทธศาสนา โดยเข้ารับโล่พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และรับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เพชรล้านนา ระดับจังหวัด พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน : นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา จันโท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เพชรล้านนา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน: นางไอย์ศิกา อุดร
20240511143634.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143636.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143638.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143639.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143640.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143642.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143654.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th 20240511143655.jpg - เข้ารับรางวัลในการแข่งขันโครงการเพชรล้านนาในความอุปถัมภ์ของพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  | https://www.pongsanook.ac.th