การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น

การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่เป็นแบบชักโครก เปลี่ยนโถปัสสวะชาย ปูพื้นกระเบื้องใหม่ ปรับปรุงผนังกั้นห้อง เปลี่ยนกระจกใหม่ จัดวางระบบน้ำดี น้ำเสีย อีกทั้งปรับสภาพภายในให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย น่าใช้ โดยการดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านปงสนุกจะได้เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
20211024013522.jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013523(1).jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013523.jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013524.jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013525(1).jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013525(2).jpg - การปรับปรุงห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารเรียนชั้น ป. 5-6 และห้องเรียน MEP) ทั้ง 2 ชั้น | https://www.pongsanook.ac.th