1305 1197 1539 1307 1064 1607 1172 1629 1635 1569 1258 1930 1757 1994 1253 1798 1038 1234 1864 1756 1431 1275 1625 1059 1150 1570 1968 1152 1478 1527 1519 1144 1316 1094 1663 1250 1467 1374 1866 1167 1574 1452 1503 1253 1259 1796 1926 1156 1919 1314 1483 1179 1821 1025 1707 1930 1370 1086 1665 1662 1745 1930 1129 1403 1467 1447 1408 1344 1366 1867 1437 1997 1491 1001 1144 1686 1724 1887 1647 1381 1110 1928 1814 1476 1648 1176 1620 1880 1601 1753 1633 1270 1688 1501 1216 1370 1531 1503 1840 การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ต้อนรับ คณะกรรมการ เก็บข้อมูลวิจัย นำโดย นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสวัสดิ์ ละคำปา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20240325065159.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065200.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065202.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065204.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065206.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065207.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065219.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065221.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065223.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065224.jpg - การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 กรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามภาระงาน 4 ด้าน ระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมดอกพร้าว | https://www.pongsanook.ac.th