นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
- กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม
- กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ประเภทครูผู้สอน นางฐานิตา หล่องคำ (ผลงาน : เติบโตสมวัย โตไปไม่โกง) รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เกียรติบัตรระดับดี
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
20211015100447(1).jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100447.jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100449.jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100450(1).jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100450.jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100452.jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015100453.jpg - นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง พร้อมคณะครูที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ | https://www.pongsanook.ac.th