1948 1704 1153 1560 1605 1284 1170 1181 1041 1952 1421 1202 1045 1781 1275 1742 1491 1958 1619 1928 1020 1180 1501 1499 1162 1810 1781 1524 1688 1343 1498 1260 1916 1910 1309 1144 1885 1391 1208 1910 1618 1071 1531 1769 1554 1612 1069 1630 1553 1082 1902 1450 1788 1678 1977 1127 1691 1366 1541 1956 1371 1065 1009 1777 1372 1714 1766 1570 1221 1045 1790 1129 1263 1849 1395 1491 1709 1325 1688 1197 1656 1083 1457 1571 1163 1212 1349 1484 1844 1857 1713 1018 1671 1378 1713 1230 1343 1972 1761 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” ดังนี้
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายไพสิษฐ์ โสดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายชยพัทธ์ คงหวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลชมเชย เด็กชายวีรภัทร เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพีรยา เจริญพานิช
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายคุณานนท์ เต็งรัตน์ล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายณัฐภพ ภู่แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายกณิกนันต์ อินต๊ะตื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปันณวิชญ์ บุญสำรองจิตต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กชายจิณณะวัตร เพรชดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูทานตะวัน อินตะขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-6
รางวัมเชย เด็กชายปุญณกฤษฏิ์ อุดร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลชมเชย เด็กชายเดชาธร โนใจต๊ะสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล และครูอุษา ศรีทอง
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายจิตติพัฒน์ สิงห์ไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกฤตภาส วิไลรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวรรณิศา สีกรณ์
การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-math) ป.1-6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เด็กหญิงกนกลดา บุญยงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทั่งหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงณัฐไพลิน บุญเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงปพิชญา เงินฮอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุรชาติ โถทอง
การแข่งขันการหาอัตราส่วน (การประดิษฐ์โมเดลอาคาร) ป.1-6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิงธนัชภัค โอฬารธนพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กหญิงชนกนันท์ ปิงบ้านเหล่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กหญิงรมิตา เป็งเขื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
เด็กหญิงลภัสรดา คำภีระแปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วงศ์สามาตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กชายณพสธร เกตุแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล และครูธัญวลัย สุทะคำ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นป.4-6
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธนกฤต สุทธิรักษ์
ครูผู้ฝึกสอน ครูอรวรรณ บุญสมปาน
การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.4-6
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภัทรภร เอื้อเฟื้อ
ครูผู้ฝึกสอน ครูพรประภา จันตาวงศ์
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-6
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายฐนิตนันท์ ขัตติข่าย
ครูผู้ฝึกสอน ครูพรรณี เชื้อคำลือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงปุณณดา โกวฤทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน
ครูโชติกา สุวรรณวงค์
ครูเปี่ยมศิริ อินสา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันประกวดภาพวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงรวิภา ไชยวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ครูผู้ฝึกสอน ครูธัญวรัตน์ กูลใจ
กลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันกวีสร้างสรรค์พันลีลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิงชญาภา ราชกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงเกวลิน หาญสืบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงชญาดา มีรัฐมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงเมชวิน เรืองเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กหญิงวรกานต์ เทพศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูผู้ฝึกสอน
ครูเอวลี ยอมวงศ์ดี
ครูวิลาสินี กนกไกรทรัพย์
20240228080245.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080246.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080247.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080249.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080251.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080252.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080253.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080258.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080303.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080304.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080305.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080306.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080308.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080310.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080325.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080326.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080328.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080330.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080331.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080333.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080335.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน วันมัธยมวิชาการ “สานสรรพวิทย์ คิดค้นนวัตกรรม” | https://www.pongsanook.ac.th