1878 1651 1980 1539 1995 1343 1311 1876 1187 1558 1013 1108 1001 1057 1430 1200 1940 1644 1715 1480 1670 1458 1514 1860 1923 1895 1253 1207 1408 1388 1850 1626 1476 1758 1061 1956 1752 1430 1180 1843 1545 1187 1120 1321 1626 1982 1660 1060 1002 1821 1294 1758 1436 1096 1568 1019 1551 1211 1422 1143 1680 1969 1385 1753 1113 1205 1669 1722 1582 1825 1736 1266 1390 1197 1801 1340 1618 1255 1250 1803 1143 1405 1051 1777 1935 1568 1539 1401 1528 1735 1334 1592 1487 1295 1215 1141 1258 1621 1839 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง