1844 1616 1704 1254 1773 1008 1783 1885 1743 1127 1781 1834 1177 1517 1651 1555 1592 1792 1351 1916 1639 1407 1592 1089 1639 1122 1326 1307 1326 1508 1958 1082 1339 1383 1593 1335 1867 1312 1628 1793 1228 1410 1185 1583 1549 1480 1151 1727 1712 1249 1334 1072 1203 1186 1253 1515 1873 1818 1027 1978 1200 1354 1213 1947 1395 1388 1601 1488 1771 1511 1742 1217 1858 1257 1103 1218 1776 1687 1350 1028 1547 1714 1247 1313 1797 1346 1634 1209 1670 1623 1688 1590 1109 1359 2000 1068 1383 1198 1342 ข่าวงานธุรการ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรา..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแ..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายการจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายการจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายการจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนร..

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุกลุ่ม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุงานพั..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงสนา..

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุโครงก..