1207 1877 1970 1182 1000 2000 1173 1441 1443 1641 1706 1430 1129 1883 1567 1496 1578 1087 1815 1262 1802 1691 1402 2000 1484 1415 1495 1839 1634 1378 1025 1673 1876 1981 1114 1799 1809 1732 1968 1181 1989 1073 1053 1716 1146 1035 1558 1001 1471 1346 1116 1487 1765 1948 1905 1135 1660 1733 1482 1110 1248 1052 1106 1032 1152 1538 1546 1521 1967 1466 1794 1794 1618 1721 1642 1489 1500 1952 1457 1393 1192 1704 1112 1112 1386 1001 1977 1977 1715 2000 1767 1211 1792 1101 1647 1691 1045 1428 1634 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั..

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ฝึกปฏิบัติสังเกตการสอนในสถานศึก..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ฝึกปฏิบัติสังเกตการสอนในสถานศึกษา คบ. 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) จากมหาวิทยาลัย..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ภาษา..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี BWS EngXpert & TechXp..

มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศา..

มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล..

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (..

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีก..

เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแข่งข..

เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง

มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายธนกฤต เมืองเปี้ย ชั้นประถมศึกษาป..

มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายธนกฤต เมืองเปี้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิตโดยกา..

กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา ..

กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึ..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ณ ห้องประชุ..

การประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ..

ต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านหาดรั่ว สำนักงานเขต..

ต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านหาดรั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่ม..