ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น..

ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำป..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การคัดเลือกหนังสือเรียน และแบบฝึ..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การคัดเลือกหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดอ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญท..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ง..

มอบเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์เพรช..

มอบเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์เพรชบวรวิทย์ 2565

รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำ..

รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21..

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ กา..

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การบริหารจัดการศึกษาตามภาระงาน 4 ด้าน ปีงบ..

ประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้นป..

ประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

มอบเกียรติบัตร การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ที่ได้รับร..

มอบเกียรติบัตร การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ง..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียน..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ร..

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเ..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปง..