1944 1996 1215 1628 1311 1893 1235 1011 1647 1738 1675 1764 1919 1600 1705 1939 1987 1406 1609 1409 1533 1055 1942 1946 1366 1907 1166 1663 1316 1695 1496 1429 1252 1410 1031 1749 1411 1884 1648 1570 1094 1450 1239 1963 1659 1551 1554 1209 1867 1801 1803 1230 1657 1151 1002 1751 1029 1143 1838 1055 1691 1730 1416 1450 1833 1606 1856 1533 1278 1231 1531 1141 1883 1589 1049 1510 1720 1819 1542 1655 1176 1424 1993 1384 1345 1081 1214 1556 1139 1861 1467 1575 1136 1958 1504 1417 1265 1115 1237 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนแล..

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ..

การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ การฝึกปฏิบัติงา..

การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศา..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ลงนามในสัญญางบประมาณปรับปรุง..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ลงนามในสัญญางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กับ บริษัทสแมชชิง จำกัด

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนสู่เป้าห..

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนสู่เป้าหมายความสำเร็จ แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดื..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเร..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเค..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายจามเทวี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดื..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดลำปาง ในการสอบคั..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดลำปาง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสต..

สายชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี..

สายชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ณ ศูนย์เรียน..

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมต้อนรับ นายวร..

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมต้อนรับ นายวรเพรช ชัยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุนทร..

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเกีย..

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นใ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านป..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2564