ภาพกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อวางแผนเตรียมการ การเปิดเรียนเต็..

การประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อวางแผนเตรียมการ การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (On Site) ณ ห้องดอกพร้าว

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการปร..

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มเครือข่ายจามเทวี

แสดงความยินดีต่อนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในโอกาสได้รับเลือก..

แสดงความยินดีต่อนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา..

กิจกรรมวันลอยกระทงนักเรียนสายชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้นักเ..

กิจกรรมวันลอยกระทงนักเรียนสายชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์และระลึกถึงความสำคัญของปร..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลแม..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารห้..

การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ..

การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานคว..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเสริฐ คำดี คุณพ่อสามีคุณครูวัชราพร..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเสริฐ คำดี คุณพ่อสามีคุณครูวัชราพร การสูงเนิน ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..

โครงการบูรณาการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2564 และเลือกตั้งกรรมก..

โครงการบูรณาการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2564 และเลือกตั้งกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก กลุ่..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประเ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประเสริฐ คำดี คุณพ่อสามีคุณครูวัชราพร การสูง..

ฝ่ายวัดผลโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบการบร..

ฝ่ายวัดผลโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหารงานวิชาการให้กับครูวิชาการโรงเรียน ห..

การประเมินครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม วิชาเอ..

การประเมินครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม วิชาเอกภาษาไทย และนางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร วิช..

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายจามเทวี สำนักงานเขตพื้นที่ก..

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายจามเทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 4/..