ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบร..

การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้า..

สถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วสถา..

สถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของโร..

กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลาก..

กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของภาษาจี..

ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 1/2565 ทั..

ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 1/2565 ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน..

วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่ คุณพ่อศรีนวล ธรรมรัตนพงษ์ คุณพ่อข..

วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่ คุณพ่อศรีนวล ธรรมรัตนพงษ์ คุณพ่อของคุณครูประภาศรี ธรรมรัตนพงษ์ ข้าราชการบ..

การประชุมของฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อวางแผนการดำเนิ..

การประชุมของฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประถ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในก..

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป..

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะได้เข้าศึกษา สังเกต การใช้สื่อก..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นายสุธี สอนน้อย วิชาเอ..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นายสุธี สอนน้อย วิชาเอก คณิตศาสตร์ ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิท..

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักสำหรับนักเรียนด้านประตูด้านหลังโรงเ..

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักสำหรับนักเรียนด้านประตูด้านหลังโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ดำเนินการปูพื้นด้วยกระเ..

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่อ..

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่องในสัปดาห์วันครู

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อ..

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั..