1377 1279 1263 1051 1652 1774 1746 1550 1194 1495 1945 1507 1176 1252 1972 1001 1390 1040 1671 1112 1811 1443 1215 1580 1616 1996 1849 1233 1840 1868 1340 1190 1445 1486 1339 1974 1021 1885 1138 1124 1305 1386 1520 1843 1923 1278 1937 1942 1957 1536 1980 1593 1115 1952 1644 1353 1147 1125 1782 1421 1856 1363 1331 1705 1911 1573 1923 1767 1164 1114 1111 1175 1230 1839 1908 1649 1325 1824 1502 1515 1483 1805 1234 1322 1897 1697 1181 1801 2000 1833 1578 1231 1704 1247 1140 1273 1233 1371 1541 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนป..

ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำปีง..

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด...

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด.ช.ทนุธรรม บุญยืน MEP 6/7 รางวัลเหรียญทอง..

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเส..

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนาโรงเรีย..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกนักเรียน อ.2(MEP) และ ป.1(MEP) รับสมัคร นักเรียน อ.1..

คัดเลือกนักเรียน อ.2(MEP) และ ป.1(MEP) รับสมัคร นักเรียน อ.1 (ห้องปกติ) ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศ..

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย..

กิจกรรมหาเสียงก่อนเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อ..

กิจกรรมหาเสียงก่อนเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ไ..

ประชุมคณะครูสายชั้นปฐมวัย เพื่อชี้แจงแนวนโบายแผนดำเนินงานการ..

ประชุมคณะครูสายชั้นปฐมวัย เพื่อชี้แจงแนวนโบายแผนดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยและส..

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อ..

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ค..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/5 ณ วัดน้ำล้อม

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565