ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกล สำหรับเด็กปฐมวัย ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึ..

บรรยากาศการประเมินความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองโครงการห้อ..

บรรยากาศการประเมินความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP: Mini English Program)

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ห้อง..

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-N..

บรรยากาศสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ..

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด ภายใต้มาตรการป้องกันกา..

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201..

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกั..

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานักเรียน แก่นักเรียนระดั..

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี..

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O – N..

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ..

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกห้อง และพื้นที่ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ..

ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งค..

ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี , นาง..

วันที่ 6 ก.พ. 2565 ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง..

วันที่ 6 ก.พ. 2565 ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูแ..

วันที่ 5 ก.พ. 2565 ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง..

วันที่ 5 ก.พ. 2565 ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูแ..