ภาพกิจกรรม

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และกล่าวให้โอวาทแก่น..

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน เพื่อเป็น..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทอ..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำน..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ประชุมผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ การฝึกปฏิบั..

ประชุมผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา (วิชาชีพผู้บริหาร..

การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา (วิชาชีพผู้บริห..

การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา (วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาส..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ที่ม..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ที่มีผลการทดสอบออนไลน์วัดระดับความสามารถด้าน..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ที่ไ..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขัน Spelling ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปีการศึกษา 2564 ให..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับห้องเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะดีเย..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครง..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน กิ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกล สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบวัดความรู..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพรชบ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรง..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนง..