ภาพกิจกรรม

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษี..

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R...

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุรา..

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.25..

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ รู้งี้...ซี้ Cyber ให้กั..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนั..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ครั้งที่ 7/2565 ปร..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

จกรรมการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต..

จกรรมการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนขอ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของโรงเร..

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษา..

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์..

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Ins..

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ครั้..

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) โรงเรียนบ้านปง..

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ครั้งที..

นำเสนอการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกต่อคณะอนุ ก.ต.ป.น..

นำเสนอการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกต่อคณะอนุ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ..