1152 1323 1526 1423 1265 1342 1944 1629 1048 1188 1042 1130 1730 1625 1722 1457 1732 1059 1215 1946 1482 1911 1922 1845 1707 1666 1227 1854 1634 1436 1513 1389 1966 1975 1808 1793 1317 1214 1326 1935 1038 1618 1451 1462 1755 1855 1917 1702 1190 1900 1130 1814 1992 1768 1028 1721 1905 1759 1090 1197 1337 1322 1689 1038 1640 1345 1412 1556 1838 1670 1679 1452 1816 1115 1423 1256 1763 1854 1709 1094 1926 1505 1080 1084 1980 1563 1955 1740 1547 1975 1682 1055 1758 1576 1962 1423 1366 1467 1000 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณ..

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ..

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การใช้..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องป..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารื..

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริย..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ ..

ประเมินความสามารถด้านคิดคำนวณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที..

ประเมินความสามารถด้านคิดคำนวณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1

การสอบทานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปก..

การสอบทานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256..

พิธีเข้าประจำหมู่และประดับเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษ..

พิธีเข้าประจำหมู่และประดับเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุ..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนรู้ใน..

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ พัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให..

คณะครูและนักเรียนบริษัทสร้างการดี นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการบริ..

คณะครูและนักเรียนบริษัทสร้างการดี นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการบริหารน้ำดื่มของบริษัทสร้างการดีจัดซื้อรถเข..

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ (Northe..

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ (Northern) English Medium Instruction Programme..