ภาพกิจกรรม

การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ การฝึกปฏิบัติงา..

การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศา..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ลงนามในสัญญางบประมาณปรับปรุง..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ลงนามในสัญญางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กับ บริษัทสแมชชิง จำกัด

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนสู่เป้าห..

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนสู่เป้าหมายความสำเร็จ แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดื..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเร..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเค..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายจามเทวี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดื..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดลำปาง ในการสอบคั..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดลำปาง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสต..

สายชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรี..

สายชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ณ ศูนย์เรียน..

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมต้อนรับ นายวร..

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมต้อนรับ นายวรเพรช ชัยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุนทร..

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเกีย..

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นใ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านป..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าทดสอ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT..