ภาพกิจกรรม

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู นางชไมพร กาใจ วิชาเอก วิทยาศ..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู นางชไมพร กาใจ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะชำ..

การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภ..

การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา..

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนการปฏิบั..

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 ของสายชั้นอนุบาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลา..

การประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2565 ..

การประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2565 ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบออนไลน์ ผ่..

เดินทางส่งคุณครูวัชราพร การสูงเนิน ช่วยราชการ ณ โรงเรียนชุมช..

เดินทางส่งคุณครูวัชราพร การสูงเนิน ช่วยราชการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป..

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์..

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ..

ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อสรุปงานในปีการศึกษา 2564 และวา..

ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อสรุปงานในปีการศึกษา 2564 และวางแผนการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนบ้านปงสนุ..

ประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสาร ทบทวนบทบาทหน..

ประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสาร ทบทวนบทบาทหน้าที่ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น วางแผนงา..

จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห..

จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ได้ย้ายไ..

ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 ได..

ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศ..

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนแล..

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ..