1007 1575 1063 1426 1053 1679 1105 1207 1373 1588 1781 1618 1366 1423 1476 1577 1261 1785 1799 1145 1871 1333 1007 1841 1021 1040 1822 1247 1358 1347 1708 1198 1837 1960 1821 1816 1238 1212 1529 1649 1256 1370 1839 1120 1822 1190 1462 1945 1157 1470 1908 1582 1477 1620 1840 1744 1226 1193 1796 1204 1210 1865 1130 1750 1620 1029 1535 1656 1930 1526 1908 1046 1271 1161 1414 1795 1861 1609 1146 1049 1988 1970 1425 1932 1552 1968 1293 1791 1925 1746 1618 1855 1333 1046 1688 1721 1560 1297 1499 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึก..

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนางส..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ กฎ แล..

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรม Best Practice และนว..

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรม Best Practice และนวัตกรรม ประเมินกิจกรรมสภานักเรียนและส่งเส..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฐมนิเ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างนโยบายของโรงเรียน และ..

ประชุมแก้ไขปัญหาด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น..

ประชุมแก้ไขปัญหาด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำล..

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรีย..

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การดำเนินงานโครงก..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราช..

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที..

ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน