1680 1375 1322 1594 1143 1215 1063 1229 1499 1338 1030 1828 1870 1362 1003 1102 1456 1185 1901 1382 1799 1440 1014 1505 1051 1155 1014 1078 1405 1875 1136 1545 1431 1916 1516 1253 1194 1607 1266 1179 1333 1040 1525 1091 1404 1713 1451 1029 1129 1412 1724 1959 1014 1698 1824 1204 1961 1029 1065 1487 1257 1048 1062 1083 1127 1424 1648 1093 1626 1443 1414 1830 1453 1174 1457 1095 1543 1889 1285 1639 1255 1079 1838 1312 1600 1357 1896 1817 1614 1941 1452 1359 1874 1684 1359 1682 1662 1242 1738 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะคร..

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรร..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เ..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมทอดผ้าป่าสามั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก..

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณ..

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ..

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การใช้..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องป..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารื..

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริย..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ ..

ประเมินความสามารถด้านคิดคำนวณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที..

ประเมินความสามารถด้านคิดคำนวณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1

การสอบทานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปก..

การสอบทานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256..