ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยระบบ..

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยระบบ On line ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงให้..

กิจกรรม ASEAN Day’65 ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซี..

กิจกรรม ASEAN Day’65 ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยหลากหลายกิจกรรม กิจกรรม PSN TO ASE..

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสั..

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.15 น. – 08.30 น. มี..

คนดีศรีปงสนุก โรงเรียนบ้านปงสนุกขอชื่นชมนักเรียนทั้ง 3 คน ที..

คนดีศรีปงสนุก โรงเรียนบ้านปงสนุกขอชื่นชมนักเรียนทั้ง 3 คน ที่ได้ทำความดี เก็บเงินได้บริเวณศาลาที่พัก..

มอบเงินทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ...

มอบเงินทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนั..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ได้แก่ นางสาวพิมพ์พร สมทร..

พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ ..

พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราช..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (ค..

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ ..

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “MEP English Camp 2022” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 โดยทีมงานวิทยากรจากบร..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม STEM ของนักเรียนสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 เป็นกา..

กิจกรรม STEM ของนักเรียนสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 เป็นการเรียนแบบบูรณาการ 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์..

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) โครง..

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ..