ภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ..

การประชุมชี้แจงการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Ass..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทาง..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทางและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ..

การประชุมชี้แจงการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เ..

การประชุมชี้แจงการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความ..

ตัวแทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT. พร้อมค..

ตัวแทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT. พร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงชัญญา..

การแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ป..

การแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มอำเภอเมือง 2 ใน..

กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง..

กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิ..

ทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียน..

ทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร..

การประชุมผู้อำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาก..

การประชุมผู้อำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี..

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา..

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โครงการขับเคลื่อนและ..

การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการของทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอเม..

การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการของทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอเมือง 2 เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อม จัดเ..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนั..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ครั้งที่ 6 / 2565 ..

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ..

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน..