ภาพกิจกรรม

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรีย..

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การดำเนินงานโครงก..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราช..

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที..

ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนรู้เช..

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถน..

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ไ..

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโครงการ..

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในก..

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั..

กิจกรรมค่ายนักเรียนและกิจกรรมพี่อาสาสอนน้องอ่าน+เขียนภาษาไทย..

กิจกรรมค่ายนักเรียนและกิจกรรมพี่อาสาสอนน้องอ่าน+เขียนภาษาไทย โครงการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่อ..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงา..

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ช่วงชั้นอนุบ..

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ช่วงชั้นอนุบาล 1-2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร นายสมเ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้..

กิจกรรม “ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕..

กิจกรรม “ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”