ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงา..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ..

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึก..

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนางส..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ กฎ แล..

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรม Best Practice และนว..

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรม Best Practice และนวัตกรรม ประเมินกิจกรรมสภานักเรียนและส่งเส..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฐมนิเ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างนโยบายของโรงเรียน และ..

ประชุมแก้ไขปัญหาด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น..

ประชุมแก้ไขปัญหาด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำล..

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรีย..

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การดำเนินงานโครงก..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราช..

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

พิธีทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก