1370 1740 1508 1961 1623 1012 1786 1953 1767 1574 1159 1270 1608 1247 1186 1415 1448 1229 1156 1486 1241 1324 1093 1698 1485 1286 1380 1323 1303 1513 1577 1853 1934 1781 1168 1079 1158 1932 1387 1581 1508 1439 1142 1137 1498 1964 1284 1876 1084 1648 1746 1023 1187 1690 1411 1431 1727 1081 1818 1707 1577 1383 1223 1925 1520 1144 1513 1596 1222 1314 1560 1948 1947 1092 1798 1592 1724 1549 1894 1327 1804 1018 1875 1688 1111 1935 1405 1417 1177 1542 1566 1956 1965 1451 1786 1424 1451 1411 1092 ฝ่ายบริหาร - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ฝ่ายบริหาร

นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
E-Mail : Jantiwa1979@gmail.com
นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9946563
E-Mail : kwanjj2519@gmail.com
นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1871247
E-Mail : Kanyanan.999@gmail.com
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4811058
E-Mail : Chalunda22@gmail.com