ฝ่ายบริหาร

นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8517765
E-Mail : Chamnan115aod@gmail.com
นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5746918
E-Mail : ann4297@hotmail.com
นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
E-Mail : jantiwa1979@gmail.com
นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1931886
E-Mail : kwanjj2519@hotmail.com