1797 1012 1602 1828 1451 1678 1663 1559 1345 1386 1400 1761 1629 1902 1124 1673 1420 1276 1884 1157 1175 1420 1093 1696 1861 1448 1548 1749 1306 1578 1782 1850 1994 1685 1632 1227 1809 1981 1367 1778 1750 1109 1934 1642 1292 1903 1659 1685 1754 1118 1818 1098 1932 1213 1820 1359 1987 1523 1863 1148 1451 1220 1254 1890 1594 1264 1220 1296 1809 1248 1997 1195 1227 1889 1394 1731 1474 1926 1124 1285 1171 1602 1065 1362 1352 1818 1643 1007 1384 1669 1064 1701 1793 1786 1044 1235 1559 1265 1213 ฝ่ายบริหาร - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ฝ่ายบริหาร

นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
E-Mail : Jantiwa1979@gmail.com
นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9946563
E-Mail : kwanjj2519@gmail.com
นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1871247
E-Mail : Kanyanan.999@gmail.com
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4811058
E-Mail : Chalunda22@gmail.com