นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาว เกวลิน เตมะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคอมพิวเตอร์ )
นางสาวรัตน์ธภรณ์ แก้วประสงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคอมพิวเตอร์ )
นายปฏิภาณ ประมาณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคอมพิวเตอร์ )
นาย ธราวุฒิ ใจคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคอมพิวเตอร์ )
นางสาวแทมมารีน คำเขื่อน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวปิ่นเพชร พันธ์ปัญญา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวธนารัตน์ ลือชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวอารยา บัวแย้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวฑิมภ์พร ฟูแสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวศิริรัตน์ เทวะราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวกชพร สุรินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวกมลา ปัญญาดง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวธนัญญา มูลคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวปรียารัตน์ ไชยวรรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกปฐมวัย )
นางสาวพิมพา เรือนงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาไทย )
นางสาวพนิดา แสนต๊ะสืบ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาไทย )
นายธีรศักดิ์ แก้วดวงใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคณิตศาสตร์ )
นางสาวเมวิการ์ อุ่นผูก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกคณิตศาสตร์ )
นางสาววรัญญา ยุทธสว่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาจีน )
นางสาวเกณิกา ธรรมสาร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกสังคมศึกษา )
นางสาวเกศมณี ภู่สะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกสังคมศึกษา )
นายพัชรพงษ์ พาหิรัญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกสังคมศึกษา )
นางสาวธัญญลักษณ์ ยาชะวะนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกสังคมศึกษา )
นางสาวชมภู่ คำนิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
นางสาวสุชานรี ศรีคำภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
นางสาวศิริวิมล เทวะราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
นางสาวกมลนัทธ์ จัดของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
นางสาวเบญญาพร ป้อสี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )
นางสาวจิราภรณ์ คำปาตัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )