เจ้าหน้าที่

นางศรีวรรณ ณ ลำปาง
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7106315
นางนงนุช ลังกาเปี้ย
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0294603
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2282177
นางวลีรัตน์ ไวณุนาวิน
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4150542
นางสาวแพรวพลอย เรือนบุรี
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5691586
นายจักริน โอสถากุล
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5684806