นักการ แม่บ้าน

นางฉวีวรรณ คันธเสวี
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1791512
นางสร้อยศรี ศรีทะนันชัย
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7106046
นางอัมพร ยะสิทธิ์
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2717927
นางเสาวลักษณ์ ชุมศรี
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-3407062
นางศิริพันธ์ ฮิราโนะ
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9215089
นางอัญชลี ขัดทะเสมา
นักการ/แม่บ้าน
( แม่บ้าน )
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7583379
นายกิ่งแก้ว วงศ์ชมพู
นักการ/แม่บ้าน
( ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3044790
นายบุญส่ง อินต๊ะซาว
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4293418
นายวรวุฒิ วงศ์แสน
นักการ/แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0493454
นายเรวัฒน์ ยี่ยวน
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5474961
นายปริญญา ยะจินะ
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3016847
นายนพพล ประเสริฐกุล
นักการ/แม่บ้าน
( นักการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3178372
นายชินภัทร ลครพล
นักการ/แม่บ้าน
( รปภ. )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3548288