ครูพี่เลี้ยง

นางภัทรพร ปวนน้อย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสาวมลวิกา คำทา
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2 )
นางสาวพัชรินทร์ เรียนเก่ง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3 )
นางสาวปภาภรณ์ สุภาพวรรณ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4 )
นางนงคราญ ขัตติยะวงศ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/5 )
นางสาวนิตยา นันต๊ะกูล
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/6 )
นางสาวนาริษา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1 )
นางสาวเจนจิรา ดวงไชย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2 )
นางสาวปวีณา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3 )
นางสาวสมศรี สุตาคำ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4 )
นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์อุด
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/5 )
นางสาวปุณยาพร รักสีขาว
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/6 )
นางสาวเบญจมาศ จันทราช
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/7 )
นางสาวนุชจีรา คำภิระวงศ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวกัณฐิกา ไชโย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2 )
นางสาวดวงกมล ดวงฟู
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3 )
นางสาวศุภารมณ์ วรรณมณี
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/4 )
นางสาวจุฑารัตน์ เ ครืออุ่น
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/5 )
นางสาวพีรยา เรือนปิงวัง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/6 )
นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/7 )